Brand- en Bedrijfsschade

Onderstaand vindt u een overzicht van alle brand- en bedrijfsschadeverzekeringen.

Bedrijfsinhoud

Tot bedrijfsuitrusting behoren machines en dergelijke. Onder voorraden verstaan wij grondstoffen, halffabricaten en gereed product. De verzekering voor bedrijfsinhoud biedt u afdoende bescherming tegen schade aan of verlies van bedrijfsuitrusting (zoals machines) en voorraden (grondstoffen, halffabricaten en gereed product).

Bedrijfsschade

De bedrijfsschadeverzekering vergoedt de vaste kosten, de doorlopende kosten én gederfde nettowinst als gevolg van een gedekte gebeurtenis waarbij schade is ontstaan aan bedrijfsgebouwen, inventaris of goederen. Een bedrijfsschadeverzekering is bijna altijd maatwerk.

Exploitatie

Deze verzekering is speciaal ontwikkeld voor stichtingen en andere non-profit instellingen. De exploitatieverzekering dekt de kosten wanneer de activiteiten gestaakt moeten worden als gevolg van schade aan gebouwen of inventaris door o.a. brand, blikseminslag, storm, ontploffing en water.

Extra Kosten

Als u schade krijgt aan uw bedrijfsgebouw of bedrijfsuitrusting kunt u worden geconfronteerd met noodzakelijk te maken extra kosten. De extra kostenverzekering vergoedt de kosten die u maakt om de normale bedrijfswerkzaamheden voort te kunnen zetten. Hierbij valt te denken aan de huur van vervangende ruimte en uitwijkkosten door het elders laten uitvoeren van werkzaamheden.

Gebouwen

De verzekering voor gebouwen vergoedt schade aan gebouwen ontstaan door brand, ontploffing, blikseminslag en storm, inbraak en aanrijding. Bijgebouwen en terreinafscheidingen zijn meeverzekerd en daarnaast geldt er een extra uitgebreide waterschadedekking. Bij deze verzekering kan gedacht worden aan uw bedrijfshal, de winkel het kantoorpand, maar ook de gebouwen van de boerderij.

Glas

De glasverzekering bedrijven is bestemd voor eigenaren en huurders van winkels, kantoren en andere bedrijfspanden. De glasverzekering vergoedt breuk van ruiten door vrijwel alle oorzaken alsmede de plaatsingskosten en noodvoorzieningen. Daarnaast is er ook dekking voor schade aan glazen vitrines en toonbanken. U hebt tevens de mogelijkheid om speciaal glas zoals windschermen, gebrandschilderd en gebogen glas mee te verzekeren.

Huurderving

De huurdervingsverzekering lijkt op een traditionele bedrijfsschadeverzekering. De bedrijfsvoering is in dit geval verhuur van onroerend goed. Door een schadegeval kan het zijn dat het onroerend goed niet kan worden verhuurd, de huurdervingsverzekering vangt deze schade voor u op.

Reconstructiekosten

Als u bijvoorbeeld brand- of waterschade lijdt, is de kans groot dat ook uw administratie verloren gaat. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. De reconstructieverzekering is een verzekering voor de extra kosten die u moet maken om uw administratie in oude staat te herstellen. Het gaat hier dus niet om schade aan de inrichting van uw kantoor zelf.

Vandalisme

De vandalismeverzekering dekt de schade aan een verzekerd object als gevolg van vandalisme (handelingen uit vernielzucht zonder dat er sprake hoeft te zijn van aantoonbare kraak) of door klein molest (zoals terrorisme, sabotage en rellen). Helaas zijn niet alle objecten te verzekeren: uitgesloten zijn onder andere abri’s, beelden of kunstwerken. Ook geldt de verzekering alleen voor objecten in Nederland gelegen.